Gönderen Konu: Haksız ve Hukuksuz Olarak Alınan Faydalı Model Belgesine Tedbir Almak Mümkün müd  (Okunma sayısı 5921 defa)

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
Bir firma en az 10 yıldır bilinen bir ürüne Faydalı model belgesi alarak müvekkil firmayı hukuken tehdit ediyor. Faydalı Model belgesinin en az 10 yıldır bilinen bir ürüne alındığını ispatlayarak tedbir almak mümkün müdür?

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
   
Sayın ustad öncelikle haksız/hukuksuz olarak Faydalı Model belgesine bunu ispatlayarak tedbir kararı alacak hukuksal müracaat/dava yoktur.

Fakat bunu ispatlayabilirseniz doğrudan doğruya Hükümsüzlük davası açmanız gerekir, hükümsüzlük davasında zaten Faydalı model belgesine dayanarak aleyhinize işlem yapamazlar

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
   
Tedbir davası olmaz tek yol F.Modelin hukuksuzluğu davası açıp belgeyi hukumsuz kılmanızdır

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
   
Vakit geçirmeden FM belgesinin hükümsüzlüğü davası açınız

Karşı taraf sizden önce dava açarsa hukuk karşısında ne kadar iyi niyetli olsanızda işiniz zorlaşır.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
Haksız ve hukuksuz olarak alınmış olsada bir faydalı model iptal edilmedikçe geçerli olur.

Şayet bir kişi/firma bilinen ve yeni olmayan bir ürüne endüstriyel tasarım veya faydalı model belgesi alırsa bu hukuksal tehditten korunmanın tek yolu alınan belgenin iptalini sağlamaktır.

Bu da sadece iptal/hükümsüzlük davasıyla mümkün olur.

Bu hususta açıklayıcı olduğunu düşündüğüm bir yargıtay kararını veriyorum;

T.C.
YARGITAY
11.HUKUK DAİRESİ

E. 2000/10047
K. 2001/1181
T. 13.02.2001

Davacı vekili, davalılar adına tescilli endüstriyel tasarım ve faydalı model belgelerine konu çantaların yenilik ve ayırt edicilik vasıflarının bulunmadığını ileri sürerek, tescilin terkinini talep ve dava etmiş, karşı davanın ise reddini istemiştir.
Davalılar vekili, faydalı model belgesine karşı süresinde itiraz edilmediği için hükümsüzlük talebinde bulunamayacağını, diğer iddialarını ise kanıtlayamadığını savunarak davanın reddini istemiş, karşı davada ise, karşı davalının haksız rekabetinin önlenmesi talebinde bulunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucuna göre, 551 sayılı KHK'nin 165/3 ncü maddesi uyarınca faydalı model belgesine karşı ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içinde itiraz edilmediği için dava hakkının olmadığı, endüstriyel tasarım belgesine konu emtianın ise, yenilik ve ayırt edicilik unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, davada endüstriyel tasarım belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, karşı davada ise faydalı model belgesine haksız rekabetin önlenmesine karar verilmiştir.
Kararı, taraflar temyiz etmiştir.
Davacı taraf, davalı adına tescilli faydalı modelin yenilik vasfını taşımadığını ileri sürerek, terkin talebinde bulunmuştur. 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK' nin 154 ncü maddesinde, Kararnamenin 156 ncı maddesi hükmüne göre, yeni olan ve 10 ncu madde anlamında sanayiye uygulanabilen buluşların faydalı model belgesi verilerek korunacağı öngörülmüş, 156 ncı maddesinde de yenilik unsurunun hangi hallerde bulunmadığı açıklanmıştır. Yine aynı Kararname'nin 165 nci maddesinde ise, faydalı model belgesinin hükümsüzlük halleri sayılmış olup, davacı iddiasının "Faydalı model konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararname'nin 154 üncü, 155 inci ve 156 ncı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırılığı ispat edilmişse" hükümsüzlüğe karar verileceğine dair 165/1-a bendinde yer alan 154 ve 156 ncı maddelere aykırılık hallerine dayalı olduğu anlaşılmaktadır.
Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü kimlerin isteyebileceği de aynı düzenlemenin 165/2 nci maddesinde sıralanmıştır. Buna göre, zarar gören üçüncü kişiler veya Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla ilgili resmi makamlar veya 165/1-d bendine göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip kişiler, söz konusu belgenin hükümsüzlüğünü talep edebilecektir. Aynı maddenin 3 ncü fıkrasında ise, zarar gören üçüncü kişilerin ve ilgili resmi makamların faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep edebilmeleri için, 161 nci maddeye göre itiraz etmiş olmaları şart koşulmuştur. Hükümsüzlüğü talep hakkına sahip olup da itiraz şartına bağlı tutulmayanlar ise sadece faydalı model belgesi isteme hakkına sahip kişilerdir. Davacının davasını zarar gören üçüncü şahıs sıfatıyla açtığı, Kararnamenin 157 nci maddesi uyarınca faydalı model belgesi isteme hakkına sahip olduğunu ileri sürmediği ve davacı tarafından Kararnamenin 161 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde Enstitü'ye bir itiraz yapılmadığı açıktır. Bu nedenle davacı tarafın faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep hakkı bulunmadığının kabulü ile bu hususa yönelik temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
Öte yandan, davalı taraf adına tescilli endüstriyel tasarımın, Kararnamenin 156 ncı maddesinde açıklandığı şekilde, başvuru tarihinden önce, dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde açıklanmış olduğu, bu durumda ise, Kararnamenin 154 ncü maddesinde belirtilen yeni olma niteliğini taşımadığı anlaşıldığından, endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne dair oluşturulan kararda da bir yanlışlık bulunmamakta olup, davalı tarafın bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Yukarda açıklanan nedenlere, dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, tarafların temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, 100.000.000.-TL duruşma vekillik ücretinin taraflardan alınarak yekdiğerine verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4.400.000.-'er lira temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan alınmasına, 13.02.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
   
Sayın izmirli verdiğin yargıtay kararı çok eski bir içtihat

söz konu yargıtay kararı güncel içtihatlarla çakışmaktadır

ARTIK "BİR FAYDALI MODEL BELGESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İÇİN DAVA AÇMAK İÇİN YAYIN SÜRESİNDE İTİRAZDA BULUNMA ŞARTI ARANILMAMAKTADIR"

ÇÜNKÜ TPE NİN YAYINLADIĞI BÜLTENLERİ VATANDAŞLARIN TAKİP ETMESİ BEKLENEMEYECEĞİ GİBİ BİR VATANDAŞ HAKSIZ OLARAK ALINAN FAYDALI MODEL BELGESİ NEDENİYLE NE ZAMAN İHTİLAF YAŞAYACAĞINI BİLEMEZ DOLAYISIYLA YAYIN SIRASINDA HAKSIZ ALINAN FAYDALI MODEL BELGESİNE İTİRAZDA BULUNMAK İÇİN BİR NEDENİ YOKKEN BİR KAÇ YIL SONRA MAĞDUR OLABİLİR.

Değerli arkadaşlar; söz konu yargıtay kararları lütfen yeni tarihli olsun, daha faydalı olur

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
   
AŞAĞIDA GÜNCEL VE YENİ YARGITAY KARARI VAR;

YENİ KARARDA GÖRÜLECEĞİ ÜZERE "HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI AÇMAK İÇİN YAYINDA İTİRAZ ETMEK HUSUSU ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN KALDIRILMIŞTIR" BİLGİNİZE

 

T.C.
YARGITAY
11.HUKUK DAİRESİ

E. 2000/10047
K. 2001/1181
T. 13.02.2001

Davacı vekili, davalılar adına tescilli endüstriyel tasarım ve faydalı model belgelerine konu çantaların yenilik ve ayırt edicilik vasıflarının bulunmadığını ileri sürerek, tescilin terkinini talep ve dava etmiş, karşı davanın ise reddini istemiştir.
Davalılar vekili, faydalı model belgesine karşı süresinde itiraz edilmediği için hükümsüzlük talebinde bulunamayacağını, diğer iddialarını ise kanıtlayamadığını savunarak davanın reddini istemiş, karşı davada ise, karşı davalının haksız rekabetinin önlenmesi talebinde bulunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucuna göre, 551 sayılı KHK'nin 165/3 ncü maddesi uyarınca faydalı model belgesine karşı ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içinde itiraz edilmediği için dava hakkının olmadığı, endüstriyel tasarım belgesine konu emtianın ise, yenilik ve ayırt edicilik unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, davada endüstriyel tasarım belgesinin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, karşı davada ise faydalı model belgesine haksız rekabetin önlenmesine karar verilmiştir.
Kararı, taraflar temyiz etmiştir.
Davacı taraf, davalı adına tescilli faydalı modelin yenilik vasfını taşımadığını ileri sürerek, terkin talebinde bulunmuştur. 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK' nin 154 ncü maddesinde, Kararnamenin 156 ncı maddesi hükmüne göre, yeni olan ve 10 ncu madde anlamında sanayiye uygulanabilen buluşların faydalı model belgesi verilerek korunacağı öngörülmüş, 156 ncı maddesinde de yenilik unsurunun hangi hallerde bulunmadığı açıklanmıştır. Yine aynı Kararname'nin 165 nci maddesinde ise, faydalı model belgesinin hükümsüzlük halleri sayılmış olup, davacı iddiasının "Faydalı model konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararname'nin 154 üncü, 155 inci ve 156 ncı maddelerinde belirtilen hükümlere aykırılığı ispat edilmişse" hükümsüzlüğe karar verileceğine dair 165/1-a bendinde yer alan 154 ve 156 ncı maddelere aykırılık hallerine dayalı olduğu anlaşılmaktadır.
Faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü kimlerin isteyebileceği de aynı düzenlemenin 165/2 nci maddesinde sıralanmıştır. Buna göre, zarar gören üçüncü kişiler veya Cumhuriyet Savcılığı vasıtasıyla ilgili resmi makamlar veya 165/1-d bendine göre faydalı model belgesi isteme hakkına sahip kişiler, söz konusu belgenin hükümsüzlüğünü talep edebilecektir. Aynı maddenin 3 ncü fıkrasında ise, zarar gören üçüncü kişilerin ve ilgili resmi makamların faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep edebilmeleri için, 161 nci maddeye göre itiraz etmiş olmaları şart koşulmuştur. Hükümsüzlüğü talep hakkına sahip olup da itiraz şartına bağlı tutulmayanlar ise sadece faydalı model belgesi isteme hakkına sahip kişilerdir. Davacının davasını zarar gören üçüncü şahıs sıfatıyla açtığı, Kararnamenin 157 nci maddesi uyarınca faydalı model belgesi isteme hakkına sahip olduğunu ileri sürmediği ve davacı tarafından Kararnamenin 161 nci maddesinde öngörüldüğü şekilde Enstitü'ye bir itiraz yapılmadığı açıktır. Bu nedenle davacı tarafın faydalı model belgesinin hükümsüzlüğünü talep hakkı bulunmadığının kabulü ile bu hususa yönelik temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
Öte yandan, davalı taraf adına tescilli endüstriyel tasarımın, Kararnamenin 156 ncı maddesinde açıklandığı şekilde, başvuru tarihinden önce, dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde açıklanmış olduğu, bu durumda ise, Kararnamenin 154 ncü maddesinde belirtilen yeni olma niteliğini taşımadığı anlaşıldığından, endüstriyel tasarım tescil belgesinin hükümsüzlüğüne dair oluşturulan kararda da bir yanlışlık bulunmamakta olup, davalı tarafın bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Yukarda açıklanan nedenlere, dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, tarafların temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, 100.000.000.-TL duruşma vekillik ücretinin taraflardan alınarak yekdiğerine verilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4.400.000.-'er lira temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan alınmasına, 13.02.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
      
faydalı model başvuru tarihinden 1 ay önce internet ortamında satışa sunduğum bir ürün için faydalı model belgesi alındı.hükümsüzlük davası açacağım fakat karşı tarafın bu ürünü başvuru tarihinden ve benim satışa çıkarttğım tarihten  yaklaşık 1 sene önce sattğını ve bunu belgelyen faturalar var ellerinde. bu dava kükmünü nasıl etkiler? bu faturalarla haklı çıkabilir mi