Gönderen Konu: Patent ile Faydalı Model Arasında ki Fark Nedir?  (Okunma sayısı 5963 defa)

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
Değerli arkadaşlar, bir süredir yorumlarınızı takip ediyorum, ben daha ziyade icra işiyle uğraştığımdan konuya tam hakim değilim örneğin Patent nedir? Faydalı Model Nedir? Aralarında nasıl bir fark var? Kısaca cevaplarsanız memnun olurum.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
En büyük fark Patentte yenilik incelemesi yapılır Faydalı Modelde yenilik incelemesi yapılmaz

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
Patent ile Faydalı model hukuk karşısında eşit ağırlıklı değildir örneğin patent ihlali nedeniyle mahkemelerden tedbir almak çok kolay olmasına rağmen Faydalı model belgesiyle bunu tedbirleri almak çok zordur

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
Patent ve Faydalı model her ikiside 551 sayılı KHK kapsamında korunmakta ve dözenlenmektedir.

Aralarında önemli farklar olmakla birlikte faydalı modelde patenttekinin aksine teknik basamağı atlama yani mevcut bilinen tekniğin üstüne çıkma kriteri aranılmaz ve bu hususta ayrıca yenilik hususunda inceleme yapılmadan başvuru sahibinin beyanı üzerine verilir.

Faydalı model başvuru sahibinin tek yanlı beyanı üzerine verildiğinden hukuk karşısında da patent kadar kuvvetli olmaz özellikle ülkemizde kötüniyetle alınan faydalı model belgeleri nedeniyle uygulamada tedbir kararları almak çok zordur ayrıca koruma sürelerinde de fark vardır incelemeli patent 20 yıl korunurken faydalı model ancak 10 yıl korunur.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
Patent ve FM arasında başvuru formunun doldurumu ve hazırlığı açısından pek büyük fark yoktur ama hukuksal kısmı ustadlar çok güzel açıklamış

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
      
Aralarında ki en büyük fark mahkeme karşısında itibar farkıdır Zira Faydalı Model belgesine dayanarak arama ve tedbir kararı almak artık neredeyse imkansızdır çünkü Faydalı Model başvurularında inceleme olmaması hatta itirazların dahi incelenmemesi nedeniyle bırakın yıllardır bilinen ürünlere Faydalı Model alınmasını aynı ürüne farklı kişilerce onlarca tescil alınmaktadır.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
Patent başvurusunu tüm ülkelerde geçerli hale getirmek mümkün olabilir ama ciddi ülkeler faydalı model başvurularını kabul etmiyor ancak bizim gibi sanayisi henüz gelişmekte olan ülkeler FM kabul ediyor

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
İLGİLİ MEVZUAT

PATENT VERİLEBİLİRLİK ŞARTLARI
Patent Verilerek Korunacak Buluşlar
Madde 5 - Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, patent verilerek korunur.

Yenilik
Madde 7 - Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.
Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde
toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.
Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvurusu tarihinden önceki t

Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
Madde 9 - Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde
çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.
 
Sanayiye Uygulanabilir Olma
Madde 10 - Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir
nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

İncelemesiz Patent Verilmesi
Madde 60 - Üçüncü kişiler,Yönetmelıkte belirtilen şekilde ve araştırma raporunun yayınlandığı tarihten itibaren altı ay
içinde, araştırma raporunun içeriği hakkında, ilgili belgeleri de eklemek suretiyle, görüşlerini Enstitü'ye bildirebilir.
Üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerini bildirmesi için tanınan sürenin dolmasından sonra, Enstitü,
üçüncü kişiler tarafından araştırma raporu ile ilgili olarak bildirilen yazılı görüşleri, görüşleri kanıtlayan belgeler ile
birlikte, başvuru sahibine bildirir.
Başvuru sahibi araştırma raporu ile ilgili kendi görüşlerini, üçüncü kişilerin araştırma raporuna ilişkin görüşlerine karşı,
bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen üçüncü kişilerin görüşlerinin bildirimi tarihinden itibaren, üç ay içinde ileri
sürebilir ve gerekli görürse istem veya istemlerinde değişiklik yapabilir.
Enstitü, 57 inci maddeye göre düzenlenen tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunu ve varsa üçüncü kişilerin
araştırma raporuna ilişkin görüşlerini dikkate almaksızın, başvuru sahibinin raporla ilgili karşı görüşlerini bildirmesi için
belirlenen süre dolduktan sonra, incelemesiz patent verilmesine karar verir.
Verilen karara uygun olarak gerekli ücretler ödendikten sonra, Enstitü, başvuru tarihinden itibaren yedi yıl süre ile
geçerli olmak üzere, patenti verir ve patentin verildiğini ilgili bültende ilan eder.
Verilen patente ilişkin belgeler, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu ve bu rapora üçüncü kişiler tarafından
verilen bütün görüşler, toplumun incelemesine açılır. Patent istem veya istemlerinde bir değişiklik olmuşsa, bütün
değişiklikler, değişiklik tarihleri de belirtilerek toplumun incelemesine açılır.
İncelemesiz verilen patentin konusunun gerçekliliği ve yararlılığı devletçe garanti edilmez. İncelemesiz verilen patentin
incelenmesi için talep yapılması şarttır. Bu talep, patent sahibi veya üçüncü kişiler tarafından, başvuru tarihinden itibaren
en geç yedi yıl içinde yapılır. İnceleme ile ilgili ücret, talebi yapan tarafından ödenir.
İnceleme talebinin, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde yapılmaması halinde patent hakkı sona erer. Yedi
yıllık sürenin geçmesinden sonra, inceleme talebi yapılamaz.
Başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde inceleme yapılmasının talep edilmesi halinde, 62 nci maddede
düzenlenen incelenerek patent verilme sistemi hükümleri uygulanır. Üçüncü kişilerin 62 nci maddenin ikinci fıkrası
hükmüne göre patent verilebilirlik şartları açısından itiraz edebilmelerini sağlamak amacıyla, incelemesiz verilen
patentin,inceleme talebinin yapıldığı ilgili bültende ilan edilir.

Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunan Buluşlar
Madde 154 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 156 ncı maddesi hükmüne göre yeni olan ve 10 uncu madde
anlamında sanayiye uygulanabilen buluşlar, faydalı model belgesi verilerek korunur.
Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunamayan Buluşlar ve Konular
Madde 155 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ıncı maddesinde belirtilen konuların yanısıra usuller ve bu usuller
sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.
Yenilik
Madde 156 - Faydalı model belgesi başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada
herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış
ise, yeni değildir.
Faydalı model belgesi başvurusu sahibi veya selefleri tarafından başvuru tarihinden veya var ise rüçhan hakkı tarihinden,
oniki ay önceki tarihten itibaren yayınlama veya bir başka yolla yapılan açıklama veya kullanma, başvuru konusu
buluşun yeniliğini ortadan kaldırmaz.
Faydalı model belgesi başvurusu tarihinden önce, Türkiye'de yapılmış olan patent veya faydalı model belgesi
başvuruları, faydalı model belgesi başvurusu tarihinden sonra yayınlanmış olsalar dahi, başvuru konusu buluşun
yeniliğini ortadan kaldırır.