Gönderen Konu: Patent İhlallerine Ceza Ne zaman Gelecek ?  (Okunma sayısı 4400 defa)

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
   Kararnamelerle kimsenin ceza alamayacağı konusunda Anayasa mahkemesinin verdiği karar sonrasında bildiğiniz üzere marka, patent ve tasarım ihlallerinde hapis cezası kalktı. Marka ihlallerinde kanun değişikliğiyle hapis cezası geldi ama halen patent ve tasarım ihlallerinde hapis cezası yok. Bu durum da tecavüzün karşısında caydırıcılığı azaltıyor. bir an önce hapis cezasının gelmesi lazım.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
BİRAZ ZOR GELİR ZİRA HAZIRLANAN TASARIDA HAPİS CEZASI YERİNE ADLİ PARA CEZASI ÖNGÖRÜLÜYOR.

 

MADDE 17- 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73/A maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“Patente ve Faydalı Modele İlişkin Cezai Hükümler

Madde73/A- Patentten veya faydalı model belgesinden doğan haklara kasten tecavüz

etmek suretiyle mal üreten veya mal üretiminde patentli veya faydalı model belgeli bir usulü kullanan kişi, beşyüz günden onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.Patentten veya faydalı model belgesinden doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen malı birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesine iştirak etmeksizin bilerek satan, satışa sunan, ithal eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi, üçyüz günden beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak belirtilen eylemleri işleyen kişi, kovuşturma başlamadan veya kovuşturma başladıktan sonra hüküm verilmeden önce bu malı nereden temin ettiğini bildirerek üretenlerin ortaya çıkarılmasını veya üretilmiş mallara el konulmasını sağlarsa kamu davası açılmaz veya açılmışsa dava düşer.

Bir eşya veya ambalaj üzerine konulmuş patent veya faydalı model belgesi koruması

olduğunu belirten işareti, yetkisi olmadan kaldıran kişi, elli günden beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yetkisi olmadığı halde, başkasına ait patent veya faydalı model belgesi hakkı üzerinde devretmek, lisans vermek veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi, üçyüz günden onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Patent veya faydalı model belgesi sahibi olmadığı halde, patent veya faydalı model belgesi sahibi olduğu kanaatini uyandıran yazı, işaret veya ifadeleri kullanan kişi, üçyüz günden onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkralarda sayılan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur Yukarıdaki fıkralarda sayılan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Hükmün kesinleşmesinden sonra şikâyetten vazgeçilmesi durumunda ceza infaz edilmez.

Şikâyetçi, somut olayın niteliğine göre gerekli olması durumunda, orijinal üründen bir numuneyi, bunun mümkün olmaması halinde kıyaslamaya esas alınabilir nitelikteki görüntüsünü veya fotoğrafını şikâyet dilekçesi ile birlikte ibraz eder.”