Marka&Patent Davaları
Eltutan Patent
Kullanıcı Adı:
şifreniz:
Üyelik Hakkında
Anasayfa / Anayasamız / Tüm Forumlar / Yeni Konu Öner / Üye Ol
 
Marka Hukuku
Patent Hukuku
Endüstriyel Tasarım Hukuku
   
 
Marka
Patent
Endüstriyel Tasarım
Önerilen Siteler

Patent ve Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklı Davalar

Tecavüzün Önlenmesi ve Tazminat Davası;
Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan kişi, Patent hakkına tecavüz eden kişi aleyhine Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde (yoksa Asliye Hukuk) Borçlar Kanununda belirtilen tecavüzü öğrenmeden itibaren 1 yıl, öğrenme durumu yoksa 10 yıl (tecavüz devam ediyorsa bu durumda her günün zararı için BK belirtilen zamanaşımı o gün başlar).
Patentle korunan ürünü üreten, satan, dağıtan, ticari alana çıkaran, ticari amaçla ithal eden, ticari amaçla elde bulunduran, patentli usulü kullanan kişiler Patent Hakkı tecavüze uğrayanın uğramış olduğu maddi ve/veya manevi zararları ödemekle yükümlüdürler.
Ayrıca patentle korunan buluşu kullanan kişi, patent sahibinin kendisini patent konusunda önceden bilgilendirmesi veya kullanım kendi kusurlu/kötüniyetline dayanıyorsa hukuken sorumlu tutulabilinir.
Patent Sahibinin Talepleri:
-           Tecavüz fiillerinin durdurulması; Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan mahkemeden tecavüz fiillerinin durdurulmasını talep edebilir.
-           Maddi ve manevi tazminat; Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan mahkemeden malvarlığının zarara uğramasından dolayı maddi, kişilik değerlerinde meydana gelen zarar içinde manevi tazminat talep edebilir.Maddi tazminat talebi için zararın varlığı şarttır.
Patente konu buluşun itibarı da tecavüz nedeniyle zarara uğradıysa (kalitesiz, özensiz üretim, pazarlama…vb) ayrıca itibar tazminatı da talep etmekte fayda vardır.
Maddi tazminatın belirlenmesinde üçe ayrılır, Patent Hakkı sahibi bunlardan yalnız birisini talep edebilir.
a)         Patentten doğan hakka tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, patent sahibinin patenti kullanması ile elde edeceği muhtemel gelir,
b)         Patentten doğan hakka tecavüz edenin , patent konusu buluşu kullanmakla elde ettiği kazanç,
c)         Patentten doğan hakka tecavüz edenin, buluşu bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeli,
              -         Tecavüz suretiyle üretilen veya ithal edilen ürünlere, bunların üretiminde kullanılan araçlara el konulması;     Patentten doğan haklara tecavüz eden ürünleri üreten, doğrudan doğruya kullanılan araçlara el konulması talep edilebilinir.
-           El konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması;             Patentten doğan haklara tecavüzde kullanılan araçlara el konulması halinde patent hakkı sahibi tazminat miktarlarından düşülmek kaydıyla el konulan araçlar üzerinde mülkiyet hakkı talep edebilir, şayet mülkiyet hakkı istenen araçlar tazminattan fazla ise fazla kısım karşı tarafa ödenmelidir.
-           Tecavüzün devamının önlenmesi için tedbir;       Patentten doğan hakları tecavüze uğrayan kişi tecavüze konu ürünler, ürünleri üreten araçların bir daha tecavüzde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin ( araçların, ürünlerin şekillerinin değiştirilmesi, imhası,..vb) alınmasını talep edebilir.
-           Patentten doğan hakka tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının ilgilere tebliğ ve kamuya ilan edilmesi;           Patentten doğan hakları tecavüze uğrayan kişi, yargılama sonucunda tecavüz eden aleyhine verilen hükmün masrafları tecavüz eden tarafından karşılanmak üzere, ilgililere ve kamuya ilan (gazete ilanı) yoluyla duyurulmasını talep edebilir.
Tecavüz sınırlı ise ilgililere duyurma, Tecavüz konusu mallar piyasaya dağılmış ise yayın (Ulusal Çapta Günlük Gazete veya Sektörel Yayın) yoluyla kamuya duyurulur. 
İlan şekli ve kapsamı kararda belirtilir. İlan hakkı, kararın kesinleşmesinden sonra 3 ay içinde talep/istem edilmezse düşer.

     Tespit Davaları ve İhtiyati Tedbir Talepleri;
-           Patent Haklarına Tecavüz Olmadığına Dair Tespit Davası:                      Menfaati olan herkes, fiillerinin ve ürünlerinin  Patent/Faydalı Modelle ve/veya patent sahibinin haklarına tecavüz teşkil edip etmediğinin tespiti için usul/şekli şartları yerine getirerek tespit davası açabilir.
Patent Hakkı sahibine dava açmadan önce patent sahibine noterden bilgi yollanmalı ve görüş istenmelidir.
Patent Hakkı sahibi bir ay içinde cevap vermez veya olumsuz cevap verirse söz konu tespit davası açılmalıdır.
Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise söz konu tespit davası Patent/Faydalı Model tescil işlemleri tamamlanmışsa açılmalıdır yani müracaat veya ilan aşamasındaki belgeler için tespit davası açılması uygun değildir.   
-           Patent Haklarına Tecavüz Olduğuna Dair Delil Tespiti (Yanlış Yazımla Delil Tespit Davası):    Patent Hakları Tecavüze uğrayan/iddia eden kişi henüz tazminat/tedbir/..vb talepleri içeren dava açmadan mevcut tecavüze ait delillerin tespitini isteyebilir.
551 Sayılı KHK 150. Maddesi Delil Tespitini hatalı/Kanunun Ruhuna Aykırı olarak “Delil Tespit Davası” olarak ifade etmiştir, söz konu hatalı ibare nedeniyle uygulamada Mahkemeler Tespit taleplerini Tespit Davası olarak kabul etmekte ve aleyhine tespit istenen kişilere tespit yapılmadan Patent Sahibinin taleplerini bildirmektedirler, söz konu uygulama Tespit yapılmasını imkansız kılmaktadır. 551 Sayılı KHK bu hata Taslak halindeki Patent Kanununda giderilmiştir. Uygulama bazı mahkemeler halen Tespit istemlerini Dava olarak görme eğilimlerindedirler.    
-           İhtiyati Tedbir Talepleri;      Patent Hakkı Sahibi, tedbir alınmanın dava sonuna bırakılmasında, gecikmesinde  telafisi güç sakıncaların bulunması halinde yetkili mahkemelerden ve idareden (gümrük) tedbir uygulaması talep edebilir.
İhtiyati tedbirler, verilecek hükmün etkinliğini tamamen sağlayacak nitelikte olmalı ve özellikle aşağıda belirtilen tedbirleri kapsamalıdır:
a - Davacının patentten doğan haklarına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması;
b - Patentten doğan haklara tecavüz edilerek üretilen veya ithal edilen şeylere veya patenti verilmiş usulün icrasında
kullanılan vasıtalara, Türkiye sınırları içinde veya gümrük ve serbest liman veya bölge gibi olanlar dahil, bulundukları her yerde el konulması ve bunların saklanması;
c - Her hangi bir zararın tazmini bakımından teminat verilmesi.
Gümrük idareleri; tecavüzü engellemek, delilleri korumak, yetkili makamların malları kontrol etmesini sağlamak için talep halinde gerekli tedbirleri alabilirler gümrük idaresinin tedbir süresi en fazla 10 gün ile sınırlıdır söz konu süre dolmadan tedbir isteyen Patent Hakkı Sahibi yetkili mahkemeden Tedbir kararı getirmelidir.
Yetkili mahkemeler tedbir kararı verirken iddiaların inandırıcılığını, yeterli delil olmasını dikkate almalı ayrıca Patent Hakkı Sahibinden olası zararlar için teminat isteyebilirler.
İhtiyati tedbir talepleri tek başına veya başka talepler içeren davayla birlikte açılabilinir. Davayla birlikte açılan İhtiyati Tedbir Talepleri davadan ayrı olarak öncelikle incelenmelidir.
İhtiyati tedbir isteyen taraf kusuru olmasa dahi talebinde haksız olduğu ve haksız olarak tedbir koydurduğu anlaşılırsa karşı taraf zararlarının tazmini için tazminat davası açabilir. 

Marka & Patent Davaları 2010 - 0212 272 28 00 - info@markapatentdavalari.com
LiveZilla Live Help
ı