Gönderen Konu: İhtiyati Tedbirlerde Yetkili Mahkeme  (Okunma sayısı 6473 defa)

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
Yeni HMK ve Eski HUMK açısından İHTİYATİ TEDBİR KARARINI VERECEK MAHKEMELER ARASINDA BAZI FARKLAR VARDIR. Eski HUMK 104 md uyarınca İhtiyati Tebbiri verecek mahkeme "en az masrafla ve en çabuk nerede ifası mümkün ise işbu tedbirlere o mahal mahkemesi tarafından dahi karar verilebilinir" düzenlemesi bulunmaktaydı, bu düzenleme uygulamada çok sorunlar çıkarmakta ve kötüye kullanılmaktaydı zira tedbir talepleri red edilen davacılar mahkeme mahkeme dolaşıp tedbir taleplerini kabul eden bir mahkemeden aldıkları kararları uygulamaya sokarlardı, hatta bazen tanıdık mahkeme kavramı dahi söz konu olabilirdi. Yeni HMK 390 md uyarınca ihtiyati tedbir "dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili mahkemeden, dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir" diyerek düzenleme yapmaktadır. Dolayısıyla artım İhtiyati Tedbir kararı almak için mahkeme mahkeme dolaşma imkanı kalmamıştır. Bu kapsamda şayet taklitçiye karşı Hukuk Mahkemesinden İhtiyati Tedbir alınacaksa Marka, Patent, F.Model, Tasarım belgesi sahibinin adresinin bulunduğu ve/veya aleyhine İhtiyati Tedbir talep edilen davalının adresinin bulunduğu mahkemeden karar almaktan başka yol bulunmamaktadır. Eski ve yeni düzenlemeler hakkında yapacağınız katkı ve paylaşımlar için teşekkürler

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
   
Eski HUMK İHTİYATİ TEDBİR İLGİLİ DÜZENLEMELER

Madde 104 - Dava ikamesinden evvel haczi ihtiyati kararı mahkeme tarafından verilir.

    Haczi ihtiyatden maada talep olunan ihtiyati tedbirlerin en az masrafla ve en çabuk nerede ifası mümkün ise işbu tedbirlere o mahal mahkemesi tarafından dahi karar verilebilir.

    Dava ikamesinden sonra bilümum ihtiyati tedbirlere tahkikata memur hakim tarafından karar verilir. Şu kadar ki hakim ihtiyati tedbirin diğer bir mahalde daha az masrafla ve daha çabuk ifasını kabil görürse bu hususta karar verilmek üzere o mahal hakimini naip tayin edebilir.

    Madde 105 - Hakimden ihtiyati tedbire karar verilmesi arzuhal ile talep olunur. Bunun üzerine derhal ve müstacelen iki taraf davet edilip gelmeseler bile iktiza eden karar verilir.

    Müstacel veya müddeinin hukukunu derhal muhafaza zaruri olan hallerde her iki taraf davet edilmeksizin dahi ihtiyati tedbire karar verilebilir.

Yeni HMK İHTİYATİ TEDBİR İLGİLİ DÜZENLEMELER

MADDE 390- (1) İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir.

(2) Talep edenin haklarının derhâl korunmasında zorunluluk bulunan hâllerde, hâkim karşı tarafı dinlemeden de tedbire karar verebilir.

(3) Tedbir talep eden taraf, dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır.

MADDE 391- (1) Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir.

(2) İhtiyati tedbir kararında;

a) İhtiyati tedbir talep edenin, varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin ve karşı tarafın adı, soyadı ve yerleşim yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

b) Tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı,

c) Tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildiği,

ç) Talepte bulunanın, ne tutarda ve ne türde bir teminat göstereceği, yazılır.

(3) İhtiyati tedbir talebinin reddi hâlinde, kanun yoluna başvurulabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
   
Düzenleme gayet yerinde ve iyi olmuş

Ziyaretçi

  • Ziyaretçi
   
yenidüzenlemerlegeen başka değişiklik varmı